پروژ های اجرا شده توسط مدیران قبل از تاسیس دژماد برج